skip to Main Content

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt de uitgangspunten voor een zorgvuldige omgang bij het verwerken persoonsgegevens, zodat de privacy van de betrokkene is geborgd. De Wbp verstaat onder gegevensverwerking het verzamelen, registreren, delen, kopiëren, verspreiden, bewaren etc. van persoonsgegevens.

Een belangrijk uitgangspunt van de Wbp is dat iedereen het recht heeft om te weten wat er waar van hem vastligt en welke gegevens tussen wie worden uitgewisseld.

Per 1 januari 2016 geldt een meldplicht bij datalekken. Een datalek houdt in dat sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Als er sprake is van een datalek dient de verantwoordelijke, dit zal doorgaans de praktijkhouder zijn, dit onverwijld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden als de kans op nadelige gevolgen aanzienlijk is dan wel de datalek ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Naast het doen van melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens moet ook de betrokkene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft, dus de patiënt, onverwijld worden geïnformeerd over de datalek als dit waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Voor meer informatie klik op de button.

Back To Top